Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: https://ironchef.pl/regulamin/

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.06.2022

§1 Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ironchef.pl jest prowadzony przez , Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: ŻABI DWÓR Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów

 • adres poczty elektronicznej: biuro@ironchef.pl

 • Podstawowe definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.ironchef.pl

 • Sprzedawca – właściciel Sklepu;

 • Regulamin – regulamin niniejszego sklepu internetowego;

 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia do zawarcia transakcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych), a także: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienie w ramach Sklepu internetowego;

 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje zakupu w Sklepie); za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (dokonania zakupu w Sklepie), gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charaktery zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • Indywidualne konto Klienta – zbiór informacji na temat Klienta oraz historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę;

 • Towar – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie do sprzedaży, wszystkie towary są fabrycznie nowe;

 • Czas realizacji zamówienia – przybliżona liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, przekaże je Dostawcy, który dostarczy zamówienie pod wskazany przez Klienta adres;

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności: dane Klienta, rodzaj i ilość zamówionych towarów, sposób zapłaty oraz dostawy za towary nabywane w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

 • Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

 • Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:

 • posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

 • korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m. in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;

 • posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (konto e-mail).

 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§2 Składanie zamówień

 • Klient dokonuje zakupu towaru w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.

 • Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

 • Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.

 • Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest również do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – dane obligatoryjne – a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może podać również inne dane – dane fakultatywne – w odpowiednim miejscu w formularzu zamówień. Podanie danych fakultatywnych nie jest konieczne do złożenia oraz realizacji zamówienia.

 • Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do „Koszyka” wybranych przez siebie towarów.

 • Klient podczas składania zamówienia poproszony zostanie o zalogowanie się na swoje Indywidualne konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia. Klient może również złożyć zamówienie bez rejestracji. Założenie Indywidualnego konta Klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła.

 • Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk „Kupuję i płacę”.

 • Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone w powyższy sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 • Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

§3 Ceny towarów

 • Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.

 • Ceny podane w Sklepie dotyczą jednej sztuki towaru.

 • Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane podczas składania zamówienia, w formularzu zamówienia, po wybraniu preferowanej przez Klienta opcji dostawy.

 • Całkowita wartość zamówienia, widoczna na etapie potwierdzania zamówienia, zawiera łącznie cenę za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.

 • Ceny towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§4 Akcje promocyjne

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.

 • Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.

 • Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.

 • Rabat liczony jest od wartości brutto towarów, bez kosztów dostawy.

 • Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.

§5 Sposób płatności

 • Klient może dokonać płatności w następującej formie: przelew tradycyjny, Przelewy24

 • przedpłata (w pełnej wysokości): przelew tradycyjny, przelew internetowy

 • Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.

 • Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 • W przypadku zapłaty przez Klienta tylko części wartości zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do dokonania płatności uzupełniającej. W przypadku braku dokonania płatności uzupełniającej przez Klienta w ciągu 7 dni od wezwania Sprzedawcy zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 • Klient dokonujący płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego w tytule powinien podać numer zamówienia. W przypadku braku wskazania numeru zamówienia w tytule przelewu Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków mających na celu ustalenie nadawcy przelewu i ustalenie danych Klienta. W razie nieskuteczności podjętych przez sprzedawcę działań środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, bądź przekazem pocztowym na adres osoby wykonującej przelew.

§6 Realizacja zamówienia

 • Zamówienia realizowane są w dni robocze – od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.

 • Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 12:00 uznaje się za złożone w kolejnym dniu roboczym.

 • Proces realizacji zamówień złożonych w piątek po godz. 12:00, sobotę, niedzielę oraz święta rozpoczyna się w poniedziałek lub najbliższy dzień roboczy po danym dniu świątecznym.

 • W przypadku wyboru opcji przedpłaty termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 • Zamówiony towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

 • W przypadku gdy Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach.

 • Wraz z zamawianym towarem Klient otrzymuje fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury VAT jest dostępna na Indywidualnym koncie Klienta, a także wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§7 Sposób i koszty dostawy

 • Towary zamówione w sklepie wysyłane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 • Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Klient może wybrać następujące formy dostawy: Paczkomat InPost Koszt:12 zł Termin realizacji: 3 dni robocze / Kurier InPost Koszt:14 zł Termin realizacji: 3 dni robocze

 • W każdym przypadku Klient jest zobowiązany do sprawdzenia odebranej przesyłki, tj. powinien zwrócić uwagę, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu, przy dostawie pocztą lub kurierem, Klient nie powinien przyjąć przesyłki. Należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

 • Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki odebranej w paczkomacie. Jeżeli doszło do uszkodzenia zawartości przesyłki, Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z instrukcją wyświetlaną na urządzeniu, a następnie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

 • Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je:

 • e-mailem na adres: biuro@ironchef.pl

 • pocztą na adres: ŻABI DWÓR Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów

 • Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny zachowania ważności złożonego oświadczenia.

 • Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

 • Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:

 • od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w której sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;

 • od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

 • od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

 • od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

 • Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, złożył w sposób prawidłowy i terminowy oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa, wszelkie dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta.

 • Środki zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie wskaże inną, preferowaną przez siebie formę zwrotu środków.

 • Sprzedawca zastrzega możliwość uzależnienia zwrotu środków Klientowi do czasu otrzymania przesyłki zwrotnej z towarem. Sprzedawca zwraca się z prośbą o niezwłoczne odesłanie towaru przez Klienta, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania przez Klienta oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

 • Przesyłki zwrotne należy kierować na adres ŻABI DWÓR Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów z dopiskiem „ZWROT”.

 • Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

 • Przesyłany towar nie może nosić śladów użytkowania.

§9 Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 • Sprzedawca na towary oferowane w Sklepie nie udziela gwarancji.

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar pozbawiony wad fizycznych oraz prawnych.

 • Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 556-582 Kodeksu cywilnego.

 • Jeżeli zdaniem Klienta zakupiony przez niego towar nie jest zgodny z umową, Klient jest zobowiązany:

 • odesłać towar lub zwrócić go osobiście na adres Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż rok od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru;

 • wskazać preferowaną przez siebie formę rozstrzygnięcia reklamacji;

 • wskazać, na czym polega niezgodność towaru z umową;

 • podać swoje dane kontaktowe.

 • Podczas składania reklamacji zachęcamy do skorzystania z przygotowanego formularza.

 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia dalszych szczegółów postępowania, zgodnie z podanymi przez Klienta danymi teleadresowymi.

 • Przesyłki z towarem reklamowanym należy kierować na adres ŻABI DWÓR Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 • W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

§10 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 • Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postpowania mediacyjnego.

 • Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz sporów dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz powiatowych rzeczników konsumentów.

 • Najważniejsze informacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§11 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych jest: Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niektóre dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.

 • Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:

 • zarejestrowania Klienta i utworzenia jego Indywidualnego konta Klienta w Sklepie;

 • realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

INNE DOKUMENTY: 

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz odstąpienia od umowy
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 4. Informacja konsumencka