Polityka prywatności

• INFORMACJE WSTĘPNE
Szanując prawo do prywatności, Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej: „Administrator”) przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępność jak i integralności prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były przejrzyste, dążymy do pełnej przejrzystości wykonywanych przez nas działań, wobec czego poniżej przedstawiamy politykę prywatności oraz określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).


• Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.


• Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


• Ochrona danych osobowych
Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę Twoich danych osobowych. Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych. Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


• Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym dostępnym na stronie. Podanie danych podczas rejestracji ułatwi Tobie składanie kolejnych zamówień, tj. nie będziesz musiał za każdym razem wypełniać wymaganych pól zamówienia. Każdy Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma możliwość: weryfikacji statusu złożonego zamówienia, dostępu do historii dokonanych zakupów. Zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić, poprawiać lub uzupełniać dane wskazane podczas rejestracji w sklepie internetowym dostępnym na stronie.
W trakcie rejestracji będziesz proszony o podanie:
1. Nazwy Użytkownika – niezbędne nam do zidentyfikowania klienta;
2. e-mail – niezbędny do logowania oraz komunikacji związanej z działaniem sklepu internetowego.
B. Logowanie
Logowanie do panelu klienta możliwe jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła klienta.
C. Złożenie zamówienie
Podczas składania zamówienia prosimy o podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, które w przypadku (zarejestrowanych i zalogowanych Klientów) częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest potrzebny – w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem sklepu internetowego. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam będą do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem sklepu internetowego. Dane podane w trakcie składania zamówienia przez Klienta są przetwarzane przez Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i podmioty świadczące usługi transportowe przewozu zamówionych produktów w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a. InPost
2. adres e-mail przekazywany jest:
d. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu przelewy24.pl w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).
D. Formularz kontaktowy Pozostawienie danych osobowych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie https://ironchef.pl/zamowienie/ oraz  Formularz kontaktowy polega na pozostawieniu przez Klienta następujących danych: imię i adres e- mail. W związku z tym ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu realizacji swoich usług


• Cookies

• Uprawnienia Klienta
Kliencie – masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt.
Usuniemy twoje dane jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
– wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
– wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym, Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


• Udostępnianie Twoich danych osobowych
Drogi Kliencie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, dostawcom), jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług. W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i
podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

• Zmiany i modyfikacje polityki bezpieczeństwa
Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:

• Kontakt
Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów NIP: 9730006623 REGON: 970409146 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, co do zasady kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach wykorzystywać będzie podany przez Ciebie numer telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu. Poniżej dane kontaktu: 797385965 lub e-mail biuro@ironchef.pl W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt. Poniżej dane do kontaktu: 797385965 lub e-mail biuro@ironchef.pl W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem: Krystyna Woźniakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska z siedzibą pod adresem: Radwanów nr 36 67-120 Kożuchów e-mail: biuro@ironchef.pl